اولین کتابی که در باب فراماسونری نوشته شده است کتاب «اخلاق و عقاید رسوم اسکاتلندی باستانی و پذیرفته شده فراماسونری» است که توسط آلبرت پایک نوشته شد و در سال ۱۸۷۱ در کاولینا به چاپ رسید. پایک فرمانده عالی سابق فراماسونری بود. تا همین چند سال اخیر، این کتاب نایاب بود و دسترسی به آن فقط توسط ماسون های دارای درجه ۳۳ ممکن بود که پس از مرگشان به محل قبلی خود بازمی گشت. باید به این نکته توجه کرد که ماسون های درجه بالا، مخصوصا درجات اول تا سوم، همواره ذهن درجات پایین تر خود را از حقیقت ماهیت و اهداف جریان فراماسونری منحرف می کنند و فقط ۳ درجه اول از واقعیت این تفکر آگاهند و همه دستورالعمل ها را در دسترس خود دارند.