1-طاهر کردن نجاسات در صورتی که آب موجود نبود با گفتن 5 مرتبه " الله اطهر" به طرف شیء نجس، پاک و طاهر می گردد.( صفحه 5 کتاب اقدس)

2-تحریم نماز جماعت و امر به معروف و نهی از منکر( در صفحه 5)


۳